درباره اندیشکده رستا

اندیشکده راهبردی مطالعات فضای مجازی

اهداف اندیشکده رستا

شناخت رستا در یک نگاه

اعضای اندیشکده رستا

علی الماسی زند

ابوطالب صفدری

مژگان هاتفی