درباره اندیشکده رستا

اندیشکده راهبردی مطالعات فضای مجازی

اهداف اندیشکده رستا

شناخت رستا در یک نگاه

اعضای اندیشکده رستا

علی الماسی زند

مدیر مسئول

ابوطالب صفدری

مدیر کارگروه دیزاین و علوم شناختی

یاسر خوشنویس

مدیر کارگروه حکمرانی